• E-mail: info@lactascreen.com
 • Website: www.lactascreen.com
 • Kamer van Koophandel Groningen: 88071502 | Bank: NL41 INGB 0398 0932 96

Werkzaamheden LactaScreen BV:

 • LactaScreen BV rapporteert de aanwezigheid van Human Milk Oligosaccharides (HMOs) in moedermelk.
 • LactaScreen BV garandeert een zorgvuldige rapportage, maar geeft geen medisch advies naar aanleiding van het resultaat.
De uitkomsten worden vergeleken met waarden zoals bekend in wetenschappelijke literatuur.
 1. Algemene voorwaarden.
  • LactaScreen BV is gevestigd in Groningen en geregistreerd onder kvk nummer 8807150
  • Opdrachtgever: eenieder in opdracht van wie LactaScreen BV moedermelk analyseert
  • Opdracht: alle werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever die door LactaScreen BV worden uitgevoerd.
  • Rapportage: de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd door LactaScreen BV
  • Moedermelktest: bestaande uit buisje met schroefdop en barcode, pipet, coldpack, retourenvelop met retouradres en porto kosten inclusief handleiding.
  • Handleiding: instructie aanwezig in moedermelktest.
  • Opdrachtsom: de totale prijs inclusief btw voor het analyseren van moedermelk.
 1. Toepasselijkheid
  • Op al onze leveringen en diensten, opdrachten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Iedereen die bij LactaScreen BV, moedermelk laat analyseren en een opdracht online plaatst, verklaart zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online opdrachten tussen LactaScreen BV en de opdrachtgever.
  • LactaScreen BV heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 1. Opdracht
  • Een opdracht komt tot stand nadat een opdrachtgever via de internetsite van LacaScreen BV een opdracht voor een moedermelk analyse plaatst en deze opdracht via een orderbevestiging door LactaScreen BV wordt geaccepteerd.
 1. Afname en verzenden van moedermelk
  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afname van moedermelk, het verpakken, invriezen en versturen conform de handleiding van LactaScreen BV.
  • Als door het transport de moedermelk of materialen beschadigd aankomen in het laboratorium, of vermist raken, wordt eenmalig opnieuw een moedermelktest toegestuurd zonder kosten.
 1. Resultaten en rapportage
  • Na afloop van het laboratoriumonderzoek ontvangt de opdrachtgever van LactaScreen BV zo spoedig mogelijk een rapportage.
  • Deze rapportage wordt verzonden via email, en kan op aanvraag ondersteund worden door een consult
 1. Prijzen
  • Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en verzendkosten.
 1. Opdrachten
  • LactaScreen BV garandeert dat de door haar geleverde opdrachten voldoen aan de eisen van Good Laboratory Practice (GLP).
  • Direct na de order ontvangt de opdrachtgever een bevestiging per e-mail met daarin het besteloverzicht en de totale kosten.
 1. Annuleren opdrachten
  • Het is mogelijk een opdracht binnen 24 uur nadat de opdracht is geplaatst te annuleren.
  • Gemaakte kosten worden in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 50 euro.
  • De moedermelk test kan niet worden geretourneerd.
 1. Aansprakelijkheid
  • LactaScreen BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die na levering, door gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons geleverde meetpakket en resultaat of door welke andere oorzaak dan ook, ontstaan is aan de opdrachtgever, aan de zaken van de opdrachtgever, aan opdrachtgevers gezinsleden, aan zaken van opdrachtgevers gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.
  • De inhoud van de internetsite is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. LactaScreen BV kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist of onvolledig is. LactaScreen BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
  • LactaScreen BV sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte opdrachten uit.
  • Wanneer LactaScreen BV van een gebrekkig resultaat aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van LactaScreen BV beperkt tot vervanging van het verstuurde meetpakket, dan wel terugbetaling van de aankoopprijs. Bovendien is LactaScreen BV niet aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of het niet in acht nemen van de handleiding van de moedermelk test kit, of door oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever
  • LactaScreen BV aanvaart geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen onderzoeksresultaten en/of uitslagen, verstrekte adviezen en verschafte gegevens. Evenmin aanvaart LactaScreen BV aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van berichten (zoals fax of email) en gevolgde van storingen in infrastructurele communicatielijnen dan wel verband houdende kwaliteit of storingen van de ontvangende apparatuur, hieronder begrepen elektronisch informatiedrager, internet, of email.
  • LactaScreen BV behoud het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten of te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat LactaScreen BV gehouden is tot enige schadevergoeding.
 1. Persoonsgegevens en gebruik resultaten
  • Alle persoonsgegevens worden door LactaScreen BV anoniem verwerkt en worden niet verstrekt aan derden.
  • Voor de bescherming van persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacyverklaring van LactaScreen BV.
  • LactaScreen BV behoud het recht op gebruik van de analyseresultaten en melksamples voor onderzoeksdoeleinden.
 1. Vragen en klachten
  • Bij vragen of klachten over de LactaScreen producten wordt u verzocht dit via email kenbaar te maken naar info@LactaScreen.com
 1. Copyright beeld- en tekstmateriaal
  • Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te vereenvoudigen of anderszins te gebruiken.
 1. Intellectueel eigendom
  • Intellectueel eigendom van de analysegegevens, analysemethoden, databases, logo, en ontwerp van het moedermelk test kit, berusten bij LactaScreen BV. Opdrachtgever krijgt niet het recht tot gebruik van de rechten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.